Advokátní Kancelář
Mgr. Andrea Kuchařová
Kontakt
+420 732 781 018
kucharova@advokatuh.cz

Služby

Občanské právo

Naše advokátní kancelář nabízí v oblasti občanského práva zejm. tyto služby:

 • sepis kupních, darovacích a jiných občanskoprávních smluv
 • kompletní právní servis při převodu nemovitostí vč. ověření podpisů
 • advokátní úschova peněžních prostředků a svěřenectví listin (zejm. u kupních smluv na nemovitosti)
 • vypořádání společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví
 • mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek vč. zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v řízení před soudy
 • zastupování v rozhodčím řízení a v řízení o zneplatnění rozhodčí smlouvy

Obchodní právo

V oblasti obchodního a korporátního práva zabezpečujeme pro klienty zejm. tyto služby:

 • vypracování všech typů obchodních smluv
 • mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek  vč. zastupování v exekučním řízení
 • právní poradenství při řešení sporů vzniklých z obchodních vztahů
 • zastupování v řízení před soudy
 • ve spolupráci s notářem právní pomoc při zakládání společností (korporací) a při změnách společností
 • provádění likvidace společností
 • poradenství a zastupování v řízení ohledně závazků ze směnek
 • poradenství a zastupování v insolvenčním řízení vč. návrhu na zahájení insolvenčního řízení a podání přihlášky věřitele (nesepisujeme návrhy na tzv. osobní bankrot)

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva pro Vás zajistíme zejm. tyto služby:

 • příprava dokumentů k rozvodu manželství (sporný i nesporný) a zastupování v řízení o rozvod manželství
 • zastupování v řízení o svěření nezl. dítěte do péče a určení výživného vč. řízení o  zvýšení či snížení výživného
 • zastupování v řízení o určení nebo zvýšení či snížení výživného na zletilé dítě
 • zastupování v řízení o přiznání výživného na manžela/manželku
 • zastupování v řízení o určení či popření otcovství

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva Vám poskytneme především tyto služby:

 • vypracování všech pracovněprávních dokumentů včetně vnitřních směrnic  zaměstnavatelů
 • poradenství a zastupování v řízení o nárocích z pracovněprávních vztahů (např. nárok na výplatu mzdy, neplatné ukončení pracovního poměru, nárok z titulu nemoci z povolání a pracovních úrazů)

Trestní právo

V trestněprávní oblasti naše kancelář

 • zastupuje klienty při prověřování a vyšetřování
 • obhajuje klienty v soudním řízení
 • zastupuje v trestním řízení poškozené
 • podává návrhy ve vykonávacím řízení zejm. návrh na podmínečné upuštění od zbytku výkonu trestu

Správní právo

V oblasti správního práva Vám poskytneme zejm. tyto služby:

 • zastupování v řízení o přestupcích zejm. z porušení silničních předpisů
 • poradenství a zastupování v jiných správních řízeních (před živnostenským úřadem, katastrálním úřadem, stavebním úřadem)