Advokátní Kancelář
Mgr. Andrea Kuchařová
Kontakt
+420 732 781 018
kucharova@advokatuh.cz

GDPR

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

                Mgr. Andrea Kuchařová, advokátka, sídlem Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 71461914, email: kucharova@advokatuh.cz, tel. 572 540 156, jakožto správce osobních údajů, které mu budou nebo byly klientem k plnění uzavřené smlouvy o poskytnutí právních služeb (vč. akceptované plné moci udělené klientem) poskytnuty, příp. je získá z veřejně přístupných registrů, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Správce může zpracovávat o klientovi identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, firma, bydliště, sídlo, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ), kontaktní údaje (zejm. kontaktní adresu, telefon, emailovou adresu, datovou schránku, bankovní spojení), osobní údaje z veřejných rejstříků (zejm. obchodní, živnostenský, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí, CEE), osobní údaje vyplývající ze smluvního vztahu (zejm. údaje o poskytnutých službách a jejich trvání, osobním stavu a bezúhonnosti klienta).

Právním důvodem zpracování osobních údajů klienta je plnění uzavřené smlouvy, příp. plnění zákonem stanovených povinností správce (zejm. povinnosti dle zákona o advokacii, archivační, účetně a daňově evidenční). K tomuto zpracování nepotřebuje správce souhlas klienta. Právo klienta kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se tedy neuplatní.

Osobní údaje klienta nebudou bez výslovného souhlasu klienta předávány třetím osobám s výjimkou plnění smlouvy, plnění zákonných povinností vůči orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění, poskytovatelům účetních a IT služeb správce. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování vč. profilování.

Osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu platnosti smlouvy. Po skončení platnosti smlouvy a nároků s plněním smlouvy spojených bude s těmi údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákona o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a dle Nařízení GDPR.

Klient má v souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem tato práva: Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.  Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje klienta, pokud tomu nebrání zákonné překážky např. plnění zákonných povinností správce, a klient o to požádá. Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro plnění povinností ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu a následně je předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. V případě, že bude klient nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).