Advokátní Kancelář
Mgr. Andrea Kuchařová
Kontakt
+420 732 781 018
kucharova@advokatuh.cz

Odměna

Odměna

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní služby za odměnu, která je dohodnuta s klientem jako hodinová sazba nebo jako paušální částka za jeden úkon právní služby. U klientů (zpravidla podnikatelů), kteří mají zájem o dlouhodobé poskytování právních služeb, lze dohodnout paušální měsíční odměnu.

Hodinová sazba se pohybuje v rozmezí 1.500,- Kč až 1.800,- Kč podle složitosti řešené problematiky. Paušální částka za jeden úkon právní služby se řídí vyhl. č. 177/1996 Sb. v pozd. zn. (advokátním tarifem).

V opatrovnických věcech např. v řízení o určení výživné pro dítě, činí paušální částka za úkon 1.500,- Kč.

V soudních řízeních, v nichž byl klient úspěšný, a náklady řízení uhradila neúspěšná protistrana, vracíme zaplacenou odměnu za zastupování, tzn. že klienta zastupování v řízení nemusí nic stát.

K odměně je vždy připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Naše advokátní kancelář je oprávněna smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět anebo poskytnutí právních služeb odmítnout v případech uvedených v §19 a §20 z. č 85/1996 Sb. v pozd. zn. (zákon o advokacii). Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Na Vaši žádost Vám naše advokátní kancelář vydá doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby Vám vydáme písemné potvrzení o tom, co je předmětem reklamace, kdy byla uplatněna a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Pokud nebudete s vyřízením reklamace spokojeni, můžete kontaktovat Českou advokátní komoru se žádosti o mimosoudní vyřešení sporu mezi Vámi a mnou coby advokátem.